Det mest upopulære av alle tiltak, å heve prisen på drivstoff, er det som har best mulighet til å gi en reduksjon melder Transportøkonomisk institutt TØI):

Det må sterk lut til om man skal få til vesentlige reduksjoner i CO2-utslippene fra transportsektoren. En dobling av drivstoffprisen vil kunne gi 19 prosent mindre biltrafikk enn vi ellers ville ha, men billigere kollektivtrafikk vil bidra lite til å redusere CO2-utslippene, viser modellberegninger utført ved TØI.

Skal man tro tallene som kommer ut av USA for tiden, har TØIs analyse mye for seg. Prisøkningen på bensin i USA har ført til minkende salg av SUVer og tilsvarende vekst i salget av hybrider og mer energisnåle bensinbiler, et historisk fall i kjørelengde, økende bruk av kollektivtrafikk og sykler, og fornyet interesse for jernbane som alternativ. I et framtidsperspektiv er dette oppmuntrende, da det tyder på at vi vil være istand til å endre våre vaner ganske raskt når den virkelige oljekrisen slår til.
På sikt kan virkningen også bli bredere innovasjon: når flere transportmidler kommer i spill, vil også amerikansk forskning i større grad flytte fokuset fra å finne billige alternativer til bensin. Utfordringen for politikere som insisterer på at bensinprisen er for høy, er å finne en løsning som kombinerer lave bensinpriser med kutt i utslippene, samtidig som det fremdeles er økonomisk interessant å forske på alternativer til bensin.