E24.se peker på kjøttproduksjon krever bortimot en tredel av all dyrkbar mark, mot én prosent for etanol. Totalt brukes 80 prosent av verdens jordbruks- og beitemark til kjøtt- og melkeproduksjon, mens disse produktene ellers bare utgjør 15 % av vårt matforbruk. Den økonomiske veksten i Kina, India og en rekke andre land som tidligere har vært regnet som fattige, bidrar nå til at etterspørselen etter kjøtt vokser med 5 % i året.
Det er vanskelig å se for seg hvordan vi skal kunne øke verdens matproduksjon med 50 % fram mot 2030, slik FN mener er nødvendig, og samtidig opprettholde en så rask vekst i etterspørselen etter kjøttprodukter. Løsningen finnes forsåvidt allerede i India, der en stor del av befolkningen spiser lite eller intet kjøtt, uten å nødvendigvis å ha en ensidig eller kjedelig diett.