The Guardian skriver om en rapport (pdf) fra det amerikanske etterretningsrådet National Intelligence Council (NIC), som trekker opp scenarier for den politiske og strategiske utviklingen fram mot 2025. I motsetning til den forrige redegjørelsen fra 2004, der man så for seg en verden som fortsatt var dominert av amerikansk makt i fremtiden, vil denne rapporten gi mye stoff til ettertanke for den kommende presidenten. Noen hovedpunkter:

  • USAs posisjon vil være betydelig svekket i 2025: Fra å være verdens eneste supermakt vil landet bli “den første blant likemenn”, og helt avhengig av samarbeidspartnere for å løse store oppgaver.
  • Verden vil være mer turbulent enn idag: Ressursmangel og svake internasjonale institusjoner kan føre til at mange land bryter sammen, hvorpå kriminelle nettverk fyller maktvakuumet.
  • Den vestlige modellen kan stå svakere: Trenden i retning av økt demokrati, sekulære og liberale verdier kan miste mye av glansen, og erstattes av ekstreme politiske og religiøse ideer.
  • Velstand flytter seg fra vest mot øst, og fra private aktører til staten: Den økonomiske krisen i 2008 bekrefter en trend man lenge har sett i ledende økonomier som Kina og Russland – staten spiller igjen en større rolle i det økonomiske livet.
  • BRIC-landenes innflytelse vil øke mest fram mot 2025, mens EU og FN vil fremstå som relativt tannløse på den globale scenen

Et aktuelt eksempel på turbulensen og oppløsningstendensene man kan se fram mot 2025, er situasjonen utenfor Afrikas Horn. Det somaliske piratproblemet er en direkte konsekvens av en brutal konflikt som rast i årevis uten å ha blitt håndtert av det internasjonale samfunnet. Det har nå fått slike dimensjoner at et internasjonalt engasjement er nødvendig, og interessant nok ser innsatsen mot piratene ut til å bli akkurat så multilateral som den nasjonale sikkerhetsrapporten over ser for seg i fremtiden.