A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Androide: En robot som er designet slik at den ligner et menneske. En androide kan bestå av andre stoffer enn metall. I Japan er man kommet langt i bruken av plast som erstatning for f.eks. menneskehud på androider. Se også kyborg.

Antialdring: Medisinsk behandling og teknologi som bremser, stanser eller reverserer aldringsprosessen. Antialdring er foreløpig ikke kommet langt, blant annet fordi aldring ennå er dårlig forstått.

Antropocen: Flere geologer har tatt til orde for å kalle den geologiske perioden vi nå er inne i for Antropocen (etter gresk “antropo” og “cen” som betyr “menneske og “ny”), fordi vi nå kan spore menneskelig aktivitet overalt på kloden – inklusive i mineralene rundt oss. Perioden vi offisielt lever i heter Holocen.

Artsutdøing: En art regnes som utdødd når alle medlemmer av arten er døde. Mye av artsutdøingen i dag skyldes menneskelig virksomhet, og på sikt er dette kanskje det mest alvorlige miljøproblemet av alle. Når en stor del av verdens arter dør ut på kort tid, har vi en masseutdøing. 2050-søk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Befolkningseksplosjon: Rask og ukontrollert befolkningsvekst. En rekke land har gjennomgått faser med eksplosiv vekst i befolkningen. Selv om de fleste land på Jorda nå opplever fallende befolkningsvekst, er den fremdeles så sterk i mange land at befolkningen på Jorda øker med mer enn to mennesker per sekund, eller rundt 75 millioner per år. 2050-søk

Biobrensel: Brensel som er laget av levende organismer, og som derfor er fornybart. Ved er det mest kjente og lengst brukte biobrenselet, mens etanol laget av sukker eller mais er en utbredt form idag. 2050-søk

Biologisk mangfold: Også kalt biodiversitet. Det er en utbredt oppfatning blant biologer at et velfungerende økosystem er avhengig av et stort antall arter. Artsutdøing truer nå det biologiske mangfoldet, og dermed økosystemet vi alle er avhengige av.

Bioteknologi: En teknologi der organismer blir forandret for å passe våre behov. Bioteknologi har vært brukt i hundrevis år i forbindelse med avl og fremkryssing av nye planteslag, men i våre dager kan vi gjøre mye større forandringer ved å endre på arvestoffet i organismene.

Bioreaktor: En beholder eller tank med organismer som produserer nyttige forbindelser i biokjemiske reaksjoner. Bioreaktorer danner utgangspunktet for produksjon av endel former for biobrensel, for eksempel. Bioreaktorer kan også brukes til dyrking av celler, det være seg menneskeceller til bruk i medisinsk behandling eller dyreceller som utgangspunkt for produksjon av prøverørskjøtt. 2050-søk

Brilleskjerm: Dataskjermer som er festet på innsiden av glassene til en slags brille. Skjermene er festet slik at de gir inntrykk av å være mye større skjermer langt unna. Brilleskjermer er en del av teknikken bak virtuell virkelighet.

Bærekraftig utvikling: Tanken om at utviklingen av samfunnet skal foregå slik at vi ikke bruker opp livsviktige naturressurser. “Plant et tre for hvert du hogger ned” oppsummerer tanken i et slagord.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Datadrakt: En drakt som bygger på samme prinsipper som datahansken, men som registrerer posisjonen til ulike kroppsdeler som armer og bein. Slik kan man styre “datadokker” i en virtuell virkelighet ved naturlig bevegelse.

Demografi: Vitenskapen om befolkningsutvikling. Demografer lager blant annet statistikk over bosetningsmønster, migrasjon, fødsler, giftemål, dødelighet, helse og levekår. Demografer kan også lage framskrivninger av fremtidens befolkning. Slike framskrivninger er av de bedre fremtidsprognosene man har, og kan være svært nyttig i politisk planlegging. 2050-søk

A B D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Eldrebølgen: En kraftig økning i den eldste delen av en befolkning. Når eldrebølgen “topper seg” i Europa, kan mer enn en firedel av befolkningen i et land være pensjonister. Eldrebølgen og virkningene av den står sentralt i demografisk forskning.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Folkevandring: I dette århundret vil miljøproblemer og demografiske endringer (som f.eks. rask befolkningsvekst i Afrika, kombinert med eldrebølge og etterspørsel etter arbeidskraft i det rike nord) sannsynligvis føre til at millioner av mennesker emigrerer på jakt etter et bedre liv.

Fornybare energikilder: Energikilder som ikke baserer seg på ressurser som forsvinner. Vindkraft, solceller og bioenergi er eksempler på slike energikilder. Fossile brennstoffer og atomkraft er ikke fornybare energikilder.

Fusjonskraft: Energi som lages ved at hydrogenatomer smelter sammen til helium-atomer. Fusjonskraften etterligner det som skjer i Solas indre. 2050-søk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Genteknologi: Teknikker som gjør det mulig å endre arvestoffene i levende organismer. Gener kan “klippes ut” av arvestoffet til en organisme og “limes inn” i arvestoffet til en annen. Slik kan egenskapene til en organisme overføres til en annen.

Genterapi: En medisinsk teknikk som går ut på å “rette opp” genfeil som fører til sykdom, ved å bruke f.eks. virus til å frakte de “rettede” genene inn i syke celler.

Geoengineering: Fellesbetegnelse på tiltak som forsøker å redusere CO2-mengden i atmosfæren eller senke temperaturen ved å øke Jordas evne til å reflektere lys. Eksempler på forslag: å skyte svoveldioksid opp i atmosfæren for å skape forurensing som senker temperaturen, og dyrke store skoger som skal binde CO2 i atmosfæren.

Global oppvarming: En effekt som skyldes visse gasser i Jordas atmosfære. Gassene holder på en del av varmen som Jorda mottar fra Sola, og det fører til at temperaturen blir høyere enn den ville ha vært uten disse gassene. Gasser som karbondioksid (CO2) og metan er effektive drivhusgasser.

A B C D E F G HI J K L M N O P Q P R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Hjernehjelm: Et apparat som festes tl hodet for å lese av de elektriske signalene i hjernen, eller bruke elektromagnetisme for å stimulere hjerneaktivitet. Prototyp-hjernehjelmer skal ifølge forskere kunne skille mellom falske og sanne utsagn, og kan også brukes til å styre datamaskiner og maskiner.

Hjernehjelper: En datamaskin som fungerer som en slags “forlengelse” av hjernen, for eksempel som en del av hjernens hukommelse. En avansert hjernehjelper kan kobles direkte til hjernen. Kan også kalles “påhengshjerne”.

Hybridmotor: En motor som kombinerer to ulike teknologier for å redusere utslipp og energibruk. Den vanligste kombinasjonen er den man finner i hybridbiler som Toyota Prius, med bensinmotor og elektrisk motor.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Interplanetariske reiser: Reiser mellom planetene i Solsystemet. Interplanetariske reiser er lange, men ikke lengre enn at vi med dagens teknologi kan gjennomføre dem.

Interstellare reiser: Reiser fra Sola til andre stjerner. Interstellare reiser er så lange og krevende at mange forskere mener de er umulige å gjennomføre. Det kreves langt mer effektive former for raketter for å sende romskip til stjernene. Rom-arker og frøskip er to mulige løsninger.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Julenissemaskinen: En maskin som kan lage alle slags ting hvis den har atomene som trengs og en presis plan som beskriver hvordan tingen er bygd opp. En julenissemaskin må bestå av en datamaskin som inneholder planene over det som skal lages, og milliarder av nanomaskiner som kan programmeres til å bygge tingen.

A B C D E F G H J I K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Karbonregnskap: Et regnskap over hvor mye karbon CO2 som slippes ut i alle ledd av en produksjonsprosess. Karbonregnskapet for kjøtt vil f.eks. inkludere metanutslippene fra selve dyret, pluss utslipp fra gårdsdriften og transporten til kunden. 2050-søk

Klimaflyktning: En person som må flykte på grunn av konsekvensene av klimaendringer, som havstigning eller tørke. Områder som kan frambringe mange klimaflyktninger er lavtliggende land som Bangladesh, og tørkeutsatte regioner rundt f.eks. Middelhavet.

Kloning: En organisme som er en genetisk kopi av en annen organisme. Eneggete tvillinger og stiklinger fra planter er naturlige kloninger. Med genteknologi er det mulig å lage kunstige kloninger, barn som er en tro kopi av en forelder.

Kunstig intelligens: Datamaskiner som kan tenke på egen hånd har kunstig intelligens. En tenkende datamaskin kan være mindre intelligent enn et menneske, men den kan også bli mer intelligent.

Kunstig liv: Organismer som helt og holdent er skapt av mennesker. Kunstig liv kan være databaserte organismer som formerer og utvikler seg i en datamaskin.

Kyborg: En krysning mellom et menneske og en maskin. En kyborg kan skapes ved at stadig flere deler av mennesket erstattes med mekaniske deler, helt til bare en hjerne i en maskinkropp er igjen. Se også robot og androide. 2050-søk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Livsforlengelse: Teknikker som har til hensikt å utsette dødstidspunktet. Livsforlengelse kan inkludere behandling med antialdringsmedisin, genterapi, kirurgiske inngrep, utskifting av organer med mekaniske “reservedeler” og endringer i kosthold og livsstil. Idag regnes 125-130 år som maksimal levealder for mennesker, men tilhengere av livsforlengelse mener at tallet kan økes drastisk.

Lyntog: Svært raske tog (med en fart på 200 km/t eller mer) som er i stand til å konkurrere med fly på kort- og mellomdistanser. Land som Frankrike og Japan har i flere tiår har velutviklede nettverk av lyntog. 2050-søk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q P R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Masseutdøing: Når en stor andel av Jordas arter dør ut i løpet av kort tid. Tidligere masseutdøinger har utryddet mellom 30 og 95 % av arter på landjorda og i havet. Enkelte forskere mener at dagens menneskeskapte masseutdøing kan bli den største noensinne.

Megabyer: Ofte definert som et byområde med mer enn 10 millioner innbyggere.

Mikrobot: En mikrobot måles i millimeter. Mikroboter skiller seg fra nanomaskiner ved at de ikke krever et gjennombrudd i vitenskapen for å bli bygd.

Miljøhus: Bygninger som er konstruert for å minimere energi- og ressursbruken. I tillegg til å bruke energisparende teknikker, vil fremtidens miljøhus også kunne resirkulere endel av sitt eget avfall, produsere ny energi og mat der det lar seg gjøre. 2050-søk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Nanomaskin: Nanoteknologibasert maskin på størrelse med bakterier og virus, hvilket vil si at størrelsen måles i milliarddels meter (nanometer). Også kalt nanobot.

Nanoteknologi: Også forkortet “nanotek”. Forstavelsen “nano”, som betyr “milliarddel”, viser at det handler om teknologi som tar sikte på å kunne manipulere og kontrollere materie som måles i milliarddels meter, det vil si molekyler og enkeltatomer. Nanoteknologi er et svært vidt forskningsfelt, som omfatter alt fra materialteknologi til medisin. 2050-søk

Nevroteknologi: Et samlebegrep på teknikker som tar sikte på å koble menneskets nervesystem sammen med maskiner. Idag har man i eksperimenter klart å få mennesker til å styre f.eks. datamaskiner, rullestoler, biler og fly med tankene, i fremtiden vil dette kunne bli en vanlig kontrollmekanisme. Nevroteknologi kan også brukes til å “lese” tanker, og til å stimulere hjernen for å generere synsinntrykk og følelser. Se også hjernehjelm. 2050-søk.

A B C D E F G H I J K L M O N P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Oljetoppen: Også kalt “Peak Oil” (eng) eller “Hubbert-toppen”, etter M. King Hubbert, som lansete teorien på 1950-tallet. Utgangspunkt er at olje er en begrenset ressurs, noe som vil føre til at oljeproduksjon når et toppunkt før den begynner å dabbe av. Norge er et av mange land som har passert sin lokale oljetopp, det store spørsmålet er når den globale toppen passeres. Her varierer anslagene sterkt, fra at den allerede er passert, til at den ikke vil nås før om mange tiår. 2050-søk

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Personlige kvoter: Ideen om at enkeltmennesker kan underlegges et kvoteregime, slik nasjoner har forpliktet seg til etter Kyoto-avtalen. Personlige klimakvoter har vært foreslått, men systemet kan også omfatte energi, sjeldne metaller eller andre begrensede ressurser. Personlige kvoter kan også selges og kjøpes, slik nasjoner gjør idag. Det nærmeste historiske motstykket man kommer til kvoter av dette slaget er rasjonering.

Personlig produksjon: Ideen om at deler av fremtidens produksjon kan foregå i eller like ved hjemmet. Personlig produksjon vil basere seg på gjenbruk og bruk av lokalt tilgjengelige ressurser, og vil være avhengig av gjennombrudd innen tredimensjonal utskrift, nanoteknologi og kanskje også utviklingen av julenissemaskin-teknologi for å realiseres. 2050-søk

Plugginn-hybrid: Et hybridkjøretøy som har batterier, og som derfor kan fungere som rent elektrisk kjøretøy på kortere avstander. De fleste steder vil det si at det meste av kjøringen vil foregå uten forbrenning av bensin. 2050-søk

Prøverørskjøtt: Kjøtt som er dyrket fram i et næringsmedium, f.eks. i en bioreaktor. Tanken bak prøverørskjøtt er at man kan produsere kjøttprotein i stor skala, langt mer effektivt i konvensjonelt jordbruk og uten etiske problemstillinger.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Regenerativ medisin: Medisinsk behandling som gjenskaper ødelagt eller dødt vev. Stamceller, som er “urceller” som kan bli til en hvilken som helst celletype, danner ofte utgangspunktet for regenerativ medisin. Mange forsøk innen regenerativ medisin har handlet om å erstatte nerveceller som ødelegges av nevrologiske sykdommer.

Replikator: En maskin som kan kopiere seg selv. På kort tid kan en replikator bli til mange og utføre oppgaver for menneskene. Også kalt von Neumann-maskin etter matematikeren John von Neumann, som la det teoretiske grunnlaget for replikatorer.

Ressurskrig: En krig som oppstår fordi det er knapphet på viktige ressurser som dyrkbar mark, rent vann og lignende. Når befolkningen øker i et lite område, er faren for ressurskrig stor.

Robot: En maskin som kan programmeres til å utføre nye oppgaver. Roboter kan være svært primitive eller svært avanserte, alt avhengig av hva vi vil de skal gjøre. Se også androide og kyborg. 2050-søk

Romheis: En “heis” som går fra et punkt langs Jordas ekvator og opp til en romstasjon 36 000 over Jorda. Selve heisen beveger seg opp og ned langs en kabel laget av et supersterkt materiale. 2050-søk

Rødliste: En liste over arter av dyr, planter og andre organismer som er truet eller sterkt truet. En sterkt truet art kan forsvinne i løpet av få år dersom det ikke gjøres noe for å redde den straks.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Smartbyer: “Smart cities” er byer som er planlagt for å gjøre ressursbruken minst mulig. Smartbyer kombinerer avanserte, selvforsynte miljøhus med satsing på kollektivtrafikk og nabolag som gjør det lett å gå og sykle til de fleste viktige mål.

Smarthus: Bygninger med innebygde datamaskiner som kontrollerer mye av det som skjer i huset. Smarthus kan overta mange av oppgavene som mennesker har i dag, for eksempel bestilling av varer og renhold.

Smartklær: Klær sydd av stoff som kan tilpasse seg omgivelsene ved hjelp av sensorer. Enkle smartklær kan måle inneholdet av kjemiske stoffer i f.eks. svette, og overvåke helsen til den som bærer klærne. Hypotetiske avanserte smart-uniformer kan forandre farge og kanskje til og med absorbere energien fra innkommende prosjektiler. 2050-søk

Solceller: Også kalt fotovoltaiske celler. De fleste solceller er laget av grunnstoffet silisium, som det finnes mye av i sand. Når solceller blir truffet av lys, begynner det å gå en elektrisk strøm gjennom cellene.

Solvarmekraftverk: Kraftverk som produserer energi ved å konsentrere sollys. Varmekraftverk er enklere og billigere å produsere enn solceller, og er i motsetning til solcellene ikke avhengige av tilgang til kostbare ressurser som rent silisium.

Solseil: Et stort seil av tynn plast som fanger opp lyspartikler fra Sola, og som derfor kan drive et romskip fremover. Et laserseil er langt mer effektivt på store avstander fra Sola. Det fanger opp lyspartikler sendt ut av en kraftig laserstråle.

Stjerneskip: Et stort seil av tynn plast som fanger opp lyspartikler fra Sola, og som derfor kan drive et romskip fremover. Et laserseil er langt mer effektivt på store avstander fra Sola. Det fanger opp lyspartikler sendt ut av en kraftig laserstråle.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Telependler: En person som jobber hjemmefra over telefon eller Internett og er i kontakt med arbeidsplassen som ligger langt unna.

Telenærvær: Teknologi som gjør det mulig for en person å sitte ett sted, og fjernstyre f.eks. en robot som fungerer som forlengede øyne, ører og armer et helt annet sted. Telenærvær ble opprinnelig utviklet av NASA, men er nå i bruk innen medisin, forsvar og underholdning. 2050-søk

Tredimensjonal utskrift eller 3D-utskrift: Dagens tredimensjonale skrivere bruker laserstråler og spesielle plastløsninger for å produsere tredimensjonale figurer i plast, men det satses nå på kunne skrive ut tredimensjonale metallfigurer og strukturer av celler. Enkelte forskere tror avansert 3D-utskrift kan gjøre det mulig å produsere organer for transplantasjon i fremtiden.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Vindkraft: Energi som lages ved å utnytte vinden. Vindkraft blir først og fremst produsert med vindmøller.

Virtuell virkelighet: Teknikker som går ut på å lage en annen virkelighet enn den vi alle lever i. Vi oppfatter virkeligheten gjennom sanseorganene våre: øyne, ører, tunge, nese og føleceller på huden. Hvis lyd, bilder, lukt, smak og følelse skapes av en maskin, oppfatter hjernen det som virkeligheten. Også kalt kunstig virkelighet.